Klauzula informacyjna | Polityka Prywatności | RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „MAX-DENT” MAŁGORZATA ANNA GRYGORCZUK, ul. Gajowa 64, 15-794 Białystok, NIP: 5421894144.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c ogólnego rozporządzenia RODO oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. H rozporządzenia RODO,

Państwa dane osobowe będą udostępniane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie podmiotom przetwarzający z którymi Administrator Danych Osobowych podpisał umowę powierzenia lub organom państwowym, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:

– dokumentacja zakończona przechowywana jest w archiwum przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Wyjątkiem jest tu dokumentacja w przypadku śmierci pacjenta wynikającego z uszkodzenia ciała lub zatrucia (30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgon nastąpił),

-zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją (10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrobiono zdjęcie),

– skierowania na badania lub zlecenia pacjenta (5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia).

 

Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uznają Państwo za uzasadnione, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej

 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.